Pro^GE

Proje Aşamalarına Göre MALİYET Yönetimi çalışma Başlıkları.

 • Hazırlık Dönemi

  • Maliyet Yönetimi Planı.

  • Öngörülen Bütçenin Değerlendirilmesi.

  • Öneri Maliyet Modeli.

  • Tahmini Maliyet.

  • Hedef Bütçe.

 • Tasarım Dönemi

  • Revize Tahmini Maliyet.

  • Kesin Bütçe.

 • Yapım Dönemi

  • Hedef Bütçe Çalışmaları

  • Maliyet Kontrolu.

  • Revize Bütçe Çalışmaları.

 • Yapım Sonrası Dönem

  • Bütçe Gerçekleşme Raporu ve Kesin Hesap

 • Maliyet Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  Maliyet Yönetimi, bir projenin hedeflenen kalite standartlarında ve öngörülen maliyet sınırları içerisinde en ekonomik biçimde tamamlanmasını sağlamak için gerçekleştirilen planlama, uygulama, izleme ve kontrol işlevlerini kapsar.

  Pro^GE, Maliyet Yönetimini projenin özel koşullarını gözeten bir planlama altyapısının sınırları içinde oluşturulan özgün maliyet modellemesi çerçevesi içinde yürütür.

  Yukarıda sözü edilen maliyet planlaması altyapısı genel olarak proje bütününde maliyetin nasıl bir yaklaşımla ele alınacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Hemen her planlama çalışmasında olduğu gibi burada da öncelikle maliyet başlıklarının belirlenmesi ve bu başlıkların birbiri ile ilişkisinin kurulması gerekecektir. Kurulan bu ilişki çerçevesinde (yürümekte olan tasarım çalışmalarının evrelerine bağlı olarak) maliyet planlama verilerinin detay seviyesi belirlenecektir.

  Pro^GE yukarıda bir örneği verilen ilişkiler şemasını her projenin özel koşullarına göre farklılaştırır. Maliyet Modelinin tasarlanan bu ve buna benzer kurguları aynı zamanda maliyet kontrolü, değer mühendisliği, maliyet raporlaması, paketleme planı, sözleşme yönetimi gibi çalışmalarının da yapısını belirleyecektir.
 • Maliyet Tahmini

  Maliyet Tahmini çalışmaları projenin hemen başından itibaren yapılması gereken çalışmalardır. Proje Yönetim Hizmetleri bağlamında projenin öncelikle başlangıç aşamasında yer almakla birlikte her aşamasında; İşveren taleplerine ilişkin olarak “Kalite”, “Süre” ve “Kapsam” açısından yapılan değerlendirmelerin Arazi koşullarının, Uyulması gereken mevzuatın ve Geçmiş projelerde kazanılmış bilgilerin ışığında Tasarım çalışmalarının geldiği aşamaya bağlı olarak yapılır.
 • Bütçe

  Pro^GE Maliyet Yönetimi faaliyetlerini aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirir.

  Öngörülen Bütçe: Yatırım kararlarının alındığı dönemde proje fizibilitesi içinde yer alan bütçe değeri veya aralığıdır. Proje Yönetim Hizmetleri açısından bakıldığında (opportunity studies – ön fizibilite ve çoğunlukla fizibilite hazırlama sırasında) Proje Yönetim Hizmetlerinin genellikle henüz başlamadığı dönemlerde yapılan bu çalışmalar, “Tahmini Ön Bütçe” çalışmalarının sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilir.

  Tahmini Ön Bütçe: Hazırlık döneminin ilk günlerinde elde olan verilerin ışığında (henüz tasarımın başlangıç aşamasında) yapılan bu bütçe çalışması da bazı hallerde max.-min. değerleri içeren bir parasal aralığa işaret edebileceği gibi muhtemel risk etkilerini göz önüne alan bir “Contingency” ile ifade edilen bütçe değerini içerir.

  Tasarıma paralel olarak revize edilen “Tahmini Bütçe” çalışmaları: Tasarıma paralel olarak sürekli revize edilen bu çalışmaların sonuçları süreç içinde işveren ve tasarımcılarla paylaşılır ve böylelikle tasarım çalışmalarının onaylanmış ön bütçe ile uyumlu yürütülmesi hedeflenir.

  İhale Çalışmalarının sonunda belirlenen “Kesin Bütçe”: Tasarım çalışmalarının tamamlanmasını takiben yapılan yapım ihaleleri sonucu piyasa koşullarında belirlenen parasal değerler esas alınarak hazırlanmış bu bütçe, işverenin onayı sonunda belirlenen bütçe değeri ve yapısıdır.

  “Hedef Bütçe”: Yapım faaliyetlerinin başlaması ile netleşen güncel ve yerel şartların etkileri çerçevesinde değerlendirilmiş bütçedir.. Yapımın başlaması aşamasında yapılan bu bütçenin verileri aynı zamanda “değişiklik yönetimi” çalışmalarının başlangıcıdır. “Hedef Bütçe” değerleri negatif ve pozitif yönde farklılaşabilir. İşveren açısından bakıldığında yapım faaliyetlerinin hemen başında yapılan bu çalışmaların sonuçları nihai maliyetlere dönük önemli ipuçlarını barındırır.

 • Maliyet Kontrolu

  Tasarım çalışmalarının başından itibaren başlayan maliyet kontrolü çalışmaları, yapım sürecinin her aşamasında devam eder ve yapım dönemi çalışmalarında kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak değişikliklerin yönetilmesi açısından da büyük önem taşır.

  Pro^GE uluslararası faaliyet gösteren RLB Euro Alliance Programının Türkiye üyesidir.