Pro^GE
 • Hazırlık Dönemi

  • Sözleşme Yapılarının Belirlenmesi.

 • Tasarım Dönemi

  • Değişikliklerin İzlenmesi.

  • Sözleşme Yönetimi.

 • Yapım Dönemi

  • Değişikliklerin İzlenmesi.

  • Sözleşme Yönetimi.

 • Yapım Sonrası Dönem

  • Kabul Aşaması Çalışmaları.

  • Hak Taleplerinin Sonuçlandırılması Çalışmaları.

  • Sözleşmenin Kapatılması.

 • Sözleşme Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  İnşaat projeleri yaşam dönemlerinde, iklimden, makro ekonomik gelişmelere, yerel koşullardan, teknolojik gelişmelere kadar hemen her türlü gelişmeden az veya çok etkilenen değişime açık projelerdir.

  Pro^GE, Proje Yönetim Hizmetlerinin her aşamasında ve her aktivitesinde dış etkilerin projeye olan etkisini belirlemeye, ölçmeye ve proje hedeflerini korumaya dönük düzeltici eylem önerileri geliştirmeye özel önem vermiştir.

  Projelerin ağırlıklı olarak yapım dönemlerinde ortaya çıkan ve proje bütçesini, programını ve kalitesini etkileyerek parasal neticeleri olacak sözleşmesel sorunlar yaratma potansiyeli olan değişikliklerin, Proje Yönetimi Hizmetlerinin hemen her aşamasında izlenerek muhtemel olumlu veya olumsuz etkilerin belirlenmesi ve ;

  • • Bütçe
  • • Program
  • • Kalite
  • • Tasarım
  • • Proje Kapsamı
  • • Satınalma Programının

  Ortaya çıkan değişim olgusunun muhtemel neticelerine göre projenin her aşamasında gerekli revizyonların yapılması gereklidir.

  Pro^GE, özellikle sözleşmelerden kaynaklanan maddi sonuçları olan “Değişiklik Emirleri”, “ “Uygunsuzluk Raporları” ve ‘’Düzeltici Eylemlerin’’ maddi sonuçlarını bu çerçevede değerlendirir.

  “Sözleşme Yönetimi” çalışmalarında Proje Yönetimi Hizmetlerinin hemen her aşamasında yürütülen proje ile bağlantılı bir dizi sözleşmenin öngördüğü uygulamalar, yaptırımlar ve kısıtlamalar gözetilmek zorundadır.

  İşverenler başta olmak üzere projenin tüm aktörlerini maddi olarak etkileme potansiyelini barındıran bu durum nedeniyle Sözleşme Yönetimi, Proje Yönetimi Hizmetlerinin dikkat ve titizlikle yürütülmesi gereken ana işlevlerinden birini oluşturur.

  Öte yandan, günümüzde küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişim inşaat projelerinin yapısını da farklılaştırmış ve giderek daha karmaşık hale getirmiştir. Bu yeni yapıda birden fazla paydaş farklı ilişkilerle birbirine bağlı olarak ve parasal sonuçları olan karşılıklı etkileşim içinde faaliyet gösterirler.

  Bu yapının bilinmesi ve doğru analiz edilmesi;

  “Büyük Resim” in görülmesi açısından önem taşır.

  Aşağıda sıraladığımız hususlar göz önüne alınarak bakıldığında “Sözleşme Yönetimi”nin, sözleşme koşullarının okunması ve izlenmesi gibi basit bir eylem olmanın aksine;

  • Uzman kullanma ve planlama becerisi gerektiren,
  • Bilgi ve deneyim gerektiren,
  • Bilinçli yaklaşımları, çözüm önerileri üretmeyi ve insiyatif kullanmayı gerektiren

  karmaşık bir faaliyet alanı olduğu açıktır.

  “Sözleşme Yönetimi” olarak adlandırdığımız bu karmaşık işlev, bir plan dahilinde projenin hemen ilk gününden başlar. Pro^GE ekibi bu sürecin her aşamasında yapımcılıktan gelen deneyimlerini Proje Yönetimi Hizmetlerinde değerlendirerek işverenlerini; “Haksız Uygulamalardan ve Maddi Kayıplar”dan korumak için gerekli çalışmaları yapar.

  Unutulmamalıdır ki, projelerin önünde oluşabilecek ciddi engellerden biri de büyük resmi göremeyen, değişimi göz ardı eden, bilime ve deneyime dayanan yaklaşımlarla projenin önündeki engelleri kaldıracak çözümleri üretemeyen ve sadece yazılı metne sadık kalmayı hedefleyerek yapılan sözleşme yorumlarıdır.

  Daha önce de değindiğimiz gibi, günümüz inşaat projelerinin, birden fazla aktörün sözleşmelerle belirlenmiş ilişkilerini düzenleme iddiasını taşıyan özgün ve karmaşık yapılar olduğu göz önüne alındığında, Sözleşme Yönetimindeki bu tür zafiyetlerin projenin başarısını tehlikeye düşürebilecek kadar önemli olduğu açıktır.