Pro^GE

Proje Yönetimi belirli bir projenin planlanan hedeflerine ulaştırılması için doğal, insan, para ve teknik kaynaklar ile zamanın nasıl kullanılacağının planlanması, bu planlar çerçevesinde gerekli faaliyetlerin tasarlanması, uygulanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi sürecidir.

İnşaat sektöründe Proje Yönetimi, çeşitli aktörlerin, ortak hedefler doğrultusunda, farklı, ayrışmış, içeriği net olarak tanımlanmış ve birbiriyle ilişkili, görevleri planlı, koordineli ve verimli bir takım ruhu içerisinde çalışarak yerine getirmelerini gerektirir.

Bu aktörler:

 • • Yatırımcı Kuruluşlar
 • • Finans Kuruluşları
 • • Tasarımcılar
 • • Yükleniciler
 • • Malzeme Tedarikçileri
 • • İşletmeciler
 • • Proje Yöneticisidir.

İnşaat sektöründe yirminci yüzyılın ikinci yarısında ve dünyadaki değişimin beraberinde getirdiği ihtiyaçlar paralelinde ortaya çıkan proje yönetimi kavramının omurgasını;

 • • Maliyet
 • • Zaman
 • • Kalite

olmak üzere üç temel kavram oluşturmuştur.

Proje Yönetimi Hizmetleri bu üç önemli ayak üzerine inşa edilmelidir.

Esasen bir projenin başlangıç günlerinde “Tamamlanma Süresi” ile “Maliyet”i proje hakkındaki bilginin en sınırlı olduğu dönemde yapılan tahminler niteliğindedir. Bu tahmin ilerleyen günlerde kesinleşerek projenin hedefleri arasına alınacaktır.

Kalite ise, projenin tasarım ve uygulama süreçlerinde rol alan, uzmanlıklarının, bilgi düzeylerinin, tutum ve davranışlarının farklılığı bir yana, bu özellikleri projenin yaşam dönemi içinde bile değişebilen çok sayıda aktörün ortak ürünüdür.

Tüm bu faktörlerin bileşkesi proje yönetimini daha kapsayıcı hale getirmiş, “yönetişim”, “proaktif yaklaşım”, “risk yönetimi”, “insan odaklılık”, “iletişim yönetimi”, “iş ve işçi sağlığı yönetimi”, “sürdürülebilirlik”, “çevre sağlığı”, “geri kazanım (recycling) ” gibi kavramların önemini arttırmıştır. Dahası bu alanlarda gösterilen performans hem projenin başarısını, hem de firmaların rekabet gücünü belirlemeye başlamıştır.

Proje Yönetiminde bilgiyi temel alan farklı yaklaşımlar ve her birinin işaret ettiği yöntem ve beceriler, yani değişik ekoller söz konusudur. Bu ekollerin öne çıkardıkları amaçlar ve neden-sonuç ilişkileri ile ilgili varsayımları farklı ve birbiriyle çelişkilidir. Buna rağmen, pratikte yöneticilerin karşılaştıkları duruma göre bu yaklaşımlardan bir veya bir kaçını birden seçerek kullandıkları görülmektedir.

Proje ortamının doğası gereği karmaşık ve belirsiz olması, yöneticilerin ellerindeki yöntem ve araçları esnek bir biçimde kullanmalarını gerektirmekte olduğu açıktır.

Meslekte genel olarak kabul görmüş bir tavsiye, yöneticilerin bilgi ve beceri dağarcığında mümkün olduğu kadar farklı ve çok sayıda araç olması ve bu listeyi sürekli yenilemeleri gerektiğidir. Ancak, pratikte bu tercihler el yordamıyla yapılmakta, doğru tercih ve stratejiler kişisel deneyimler ile sınırlı kalarak, kurumsal bilgi birikimine katkıda bulunmamaktadır. Pro^GE bu eksikliği gidermek amacıyla geçmişteki deneyimlerini analiz ederek kendi yaklaşımını, diğer bir deyimle “Pro^GE Ekolü”nü ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Pro^GE’nin ana hizmet alanı “Proje Yönetim Hizmetleri” dir ve bu hizmet inşaat projelerinin;

 • • Yapım Öncesi Hizmetler,
 • • Yapım Dönemi Hizmetler,
 • • Yapım Sonrası Hizmetler olarak adlandırdığımız üç evresindeki hizmetlerin tümünü kapsar.